Regulamin pola biwakowego – Legowisko Dzika

REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO LEGOWISKO DZIKA dla cyklu imprez “Hunt Run – Najdzikszy bieg z przeszkodami”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Hunt Run

Najdzikszy bieg sezonu”, (zwanej dalej: „Imprezą”), które odbędą się w dniach

03.07-05.07.2020, z okresem działania pola biwakowego w dniach 03.07-05.07.2020

roku w Kielcach oraz 20-23.08.2020 z okresem działania pola biwakowego w dniach 20-23.08.2020.

 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie

pola biwakowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba

przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się

do postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom

przebywającym na Terenie Pola Biwakowego poprzez określenie zasad zachowania

się osób obecnych na Terenie Pola Biwakowego i korzystania przez nie z terenu

wydzielonego na obszar pola biwakowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim,

a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na

Terenie Pola Biwakowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu.

 1. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 2. a) „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na pole namiotowe, które Uczestnik

otrzymuje w Biurze zawodów, w godzinach jego otwarcia przed pierwszym wejściem

na Teren Pola biwakowego. Oprócz “Biletu” Uczestnik otrzymuje opaskę stanowiącą

potwierdzenie zakupu “Biletu”.

 1. b) Opaska to „Identyfikator”, oznaczenie wydawane przez Organizatora

uprawniające do wejścia na Teren Pola Biwakowego; Identyfikator, którego wzór

ustala Organizator, będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, na cały

okres trwania Imprezy. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie

lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest

odstępowanie Identyfikatora;

 1. c) „Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym

pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się plakietką

identyfikacyjną, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Pola

Biwakowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu Teren Pola

Biwakowego.

 1. d) „Teren Pola Biwakowego” oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment

terenu, na którym znajduje się pole biwakowe lub inne miejsce, na które pole

biwakowe może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej

wiadomości przed Imprezą;

 1. e) „Uczestnik” oznacza osobę uprawnioną do wstępu i przebywania na Terenie Pola

Biwakowego na podstawie Identyfikatora. Uczestnikiem może być samodzielnie

osoba, która ukończyła 16-ty rok życia, a także osoba małoletnia poniżej 16-tego roku

życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów; zakup biletu nie obowiązuje w

przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 12 roku życia. Rodzic/opiekun ma

obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

Osoba małoletnia, która w dniu wymiany biletu na Identyfikator ma ukończony 16-ty

rok życia może przebywać na Terenie Pola biwakowego samodzielnie.

WSTĘP NA POLE NAMIOTOWE:

 1. Teren Pola biwakowego dostępny będzie dla uczestników w terminie od 17:00

w dniu otwarcia pola namiotowego na konkretnej Imprezie.

 1. Namioty mogą być rozstawiane tylko w miejscach wyznaczonych.
 2. Wstęp na Teren Pola biwakowego, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu

odpowiedni i nieuszkodzony Identyfikator umocowany na trwałe na ręku.

 1. a) dla Uczestników posiadających bilet weekendowy
 2. b) dla Uczestników posiadających bilet jednodniowy na pole biwakowe
 3. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku poniżej 16-tego roku

życia, może on przebywać na Terenie Pola Biwakowego wyłącznie pod opieką osoby

dorosłej.

 1. Bez względu na spełnienie przesłanek określonych w pkt. powyżej, Organizator

może odmówić wstępu na Teren Pola biwakowego osobom:

 1. a) nieposiadającym Identyfikatora;
 2. b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;
 3. c) nie posiadającym dokumentu tożsamości;
 4. d) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,

psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

 1. e) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub

substancje psychotropowe;

 1. f) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb

Porządkowych i Organizatora.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POLA

BIWAKOWEGO:

 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola

Biwakowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa

zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola

Biwakowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Pola Biwakowego, a w

szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

 1. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,

urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Pola Biwakowego. Uczestnicy

zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich

przeznaczeniem.

4.Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Pola Biwakowego

zobowiązane są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub

posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie

zapiętego na ręce może być w przypadku nie braku odpowiedniej argumentacji

podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Pola biwakowego.

W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Pola Biwakowego),

Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika Służb

Porządkowych Pola Biwakowego wraz z uszkodzonym Identyfikatorem.

 1. Na Terenie Pola biwakowego zabrania się:
 2. a) palenia ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi;
 3. b) używania otwartego ognia w namiotach;
 4. c) używania butli gazowych;
 5. d) grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym;
 6. e) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń;
 7. f) dewastowania infrastruktury pola biwakowego;
 8. g) zakłócania porządku;
 9. h) zaśmiecania terenu;
 10. i) wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Pola Biwakowego, oraz w

jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów;

 1. j) wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych oraz

innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych.

 1. k) Nie wnosimy i nie handlujemy jakimikolwiek narkotykami
 2. l) Nie akceptujemy handlu oraz wnoszenia i posiadania „Dopalaczy”
 3. m) Zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji i przemocy!
 4. n) Nie handlujemy żadnym alkoholem!
 5. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w czasie działania Pola

biwakowego, mogących stwarzać zagrożenie podtopienia namiotów znajdujących

się na Terenie Pola biwakowego, które zostały rozstawione przez Uczestników,

Organizator wyraża zgodę na kopanie dołków i rowów odwadniających, pod

warunkiem, że Uczestnik doprowadzi uprzednio zmodyfikowany teren do stanu

pierwotnego, przed upływem okresu, w którym Uczestnik ma zezwolenie na wstęp na

Teren Pola Biwakowego

 1. Służby Porządkowe są uprawnione do:
 2. a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Pola Biwakowego, a w

przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia

Terenu Pola Biwakowego;

 1. b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te

wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w niniejszym Regulaminie;

 1. c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub

zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku

niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Biwakowego;

 1. d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r.

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków

przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt

12 lit. a tej ustawy;

 1. e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Pola Biwakowego osoby,

które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie

z Regulaminem.

 1. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb,

mogą być wyposażeni m.in. w: – ręczne wykrywacze metalu, – wzory biletów,

identyfikatorów i zaproszeń, – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony

osobistej.

10.Stwierdzenie prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Biwakowego członek

Służb Porządkowych dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny

Identyfikator umieszczony na ręce.

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży

przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Pola Biwakowego jest

zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Pola

Biwakowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją

z Terenu Pola Biwakowego.

 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni

lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,

pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i

psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia

osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po

ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę

Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

 1. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Pola Biwakowego lub przebywania

na nim lub osobom usuniętym z Terenu Pola Biwakowego zgodnie z Regulaminem z

uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności

handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na

Terenie Pola Biwakowego.

 1. W okresie działania pola biwakowego, Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne

osoby przebywające na Terenie Pola Biwakowego, zobowiązują się przestrzegać

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Na terenie Festiwalu i pól namiotowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich

działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora.

 1. Obecność na polu biwakowym jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie

zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz

w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w

sposób komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach

materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni

od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

SAA Ideas SP. Z O.O. Ul. Relaksowa 37/28, 02-796 Warszawa.

Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. powyżej w terminie 21 dni

od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi

posiadać dowód nadania listu poleconego.

Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której

mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola

Biwakowego przedmioty.

Niniejszy Regulamin jest dostępny: – na stronie internetowej festiwalu, tj.

www.huntrun.pl; przy wejściach na pole namiotowe.

Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 21 na piśmie,

przesyłką poleconą.

Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż.

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące

przepisy prawa.