Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https:/huntrun.pl, zwanego dalej “Sklepem”
 2. Sklep prowadzony jest przez ALOHA EVENTY sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Relaksowa 37/28 w Warszawie, NIP: 9512512995, REGON: 387956483, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.huntrun.pl e-mail: biuro@huntrun.pl, adres korespondencyjny –ul. Relaksowa 37/28, 02-796 Warszawa
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. W ramach prowadzonego Sklepu, Administrator oferuje sprzedaż biletów na wydarzenia Hunt Run, kursów z zakresu edukacji ruchowe oraz odzieży sportowej Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu przez nich zamówienia.
 2. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie.
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem / dostępnego po naciśnięciu przycisku –„ zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane: 
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres email
  3. Numer telefonu
  4. Kraj
  5. Dane adresowe do wysyłki
  6. Nazwa konta i hasło (W przypadku pierwszego zakupu)
  7. Uwagi do zamówienia (Np. Dane do faktury)
  8. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika w momencie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.Złożenia zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu form płatności, które oferuje Administrator. 
 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).
 7. Realizacja zamówienia Towarów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, niemniej jednak zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. Dla towarów, które znajdują się na stanie magazynowym maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 5 dni. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.. Do czasu realizacji należy doliczyć ewentualny czas dostawy realizowanej przez firmę spedycyjną lub kuriera (do 10 dni). 
 11. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 12. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 13. W przypadku wysyłki towarów firmą kurierską lub spedycyjną Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania/wysyłki towaru do Klienta. Użytkownik przed złożeniem zamówienia będzie mógł dokonać właściwej formy dostawy jak również zapoznać się z jej kosztami. Łączna cena przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty obejmuje wszystkie koszty, którymi będzie obciążony Konsument w związku z realizacją umowy.
 14. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 15. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT: 
  1. Imię i nazwisko/firmę,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. Numer zamówienia,
  5. Adres korespondencyjny
 16. Płatność za zamówiony towar może nastąpić na konto Administratora lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 17. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności: 
  1. zwykły przelew,
  2. system płatności elektronicznych Przelewy24
 18. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 19. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. Procesor 800  MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1024 MHz.
  3. System operacyjny co najmniej Windows XP lub nowszy.
  4. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024×700.

REKLAMACJE

 1. Administrator zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, wówczas od umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składać reklamację:
  • żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad, albo
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).
 3. Administrator jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Administrator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Administrator może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, o ile czynność ta nastąpi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta/Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@huntrun.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego/Klienta,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • dowód zakupu,
  • przedmiot reklamacji,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. W sprawach szczególnie trudnych, Administrator może wymagać uzyskania dodatkowych informacji od Klienta/Kupującego, m.in. dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, udokumentowania i potwierdzenia daty otwarcia zakupionego produktu itp. W przypadku niemożności wywiązania się Klienta/Kupującego z obowiązków wskazanych w zdaniu poprzednim, reklamacja może nie być uznana. Klient zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe dane niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w par. 3 ust. 9 zdanie pierwsze, w terminie od 7 dni od momentu wysłania prośby przez Administratora
 9. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Produkt musi zostać dostarczony z powrotem wraz z reklamacją. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienia takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt, jeśli Administrator uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę. Produkt może zostać również przesłany przez Klienta za pośrednictwem dostawcy wskazanego przez Administratora
 10. Administrator, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Administrator poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Administrator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu.
 12. W przypadku odrzucenia reklamacji, reklamowany produkt zwrócony zostanie Klientowi.
 13. Złożenie zgłoszenia (odstąpienie od umowy lub reklamacja towaru) oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s.1).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 134 ze zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Relaksowa 37/28, 02-796 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zakupu rozumianego jako odbiór przesyłki (towaru), pod warunkiem zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 134 ze zm.).
 4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Koszt przesyłki zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.
 6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego wyłącznie polskiego numeru rachunku bankowego. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile Kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Administrator wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, tj. w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl